Hakkımızda

Muhterem hocam ve talebe kardeşlerim; bu güzide eserler, yüzlerce âlimin derin ilminden istifâde edilerek günümüz şartlarında herkesin en güzel şekilde okuyup, okutabileceği şekilde hazırlanarak hizmetinize sunulmuştur. Eserlerde farklı farklı bir çok şerh ve hâşiyeden alıntılar olduğu için başka bir kitaba ihtiyaç duymadan; bu kitaplardan en güzel şekilde dersinize hazırlanabilecek ve zaman kaybetmekten kurtulmuş olacaksınız. Eserlerimizde genel olarak şu tertibe riâyet edilmştir:
Cümle Yayınevi’nden Osmanlıca Kırık Manalı Arapça Dere Kitapları
1- Mukaddime
2- Osmanlıca kırık mâna
3- Metne ait malumat ve izahat
4- Târifât 5- Taksimât
6- Sual ve cevaplar
7- Lügat
8- 0 ilme dâir mâlümâtı mühime
9- Kitabın takriri